2020年最火的约会神器

   <form id="5rz3z"></form>
   <span id="5rz3z"><thead id="5rz3z"><pre id="5rz3z"></pre></thead></span>

   <address id="5rz3z"></address>
   <form id="5rz3z"></form>

    <var id="5rz3z"><menuitem id="5rz3z"><delect id="5rz3z"></delect></menuitem></var>

     Przetwarzanie odpadów styropianu przez kompaktor do styropianu

     Styropian jest stosunkowo tanim materia?em do izolacji budynków. 90% ogólnego u?ycia tego materia?u w Polsce to materia? s?u??cy do ocieplania budynków. Oprócz Polski, regionu ba?tyckiego i ca?ej Europy istnieje du?e zapotrzebowanie na ten materia? w budownictwie. Naturaln? konsekwencj? sta?o si? wi?c pozyskiwanie odpadów, zw?aszcza tych pochodz?cych z budów.

     W regionie ba?tyckim jest wielu producentów styropianu. G?ównymi produktami s? styropianowe p?yty izolacyjne.  Linie produkcyjne generuj? du?o odpadów , które mo?na ponownie wykorzysta?.Kauno Silas, jeden z najwi?kszych producentów EPS na Litwie, boryka? si? z trudno?ciami w recyklingu styropianu. Rz?d oraz UE jest coraz bardziej rygorystyczna   i wymaga od wszystkich producentów styropianu zapewnienia skutecznego recyklingu.

     W 2018 roku Kauno Silas znalaz? Greenmax  i rok pó?niej z powodzeniem zainstalowa? kompaktor do styropianu Greenmax AC300. Przedsi?biorstwo mog?o zacz?? przetwarza? odpady styropianu równie? od swoich klientów, a nast?pnie sprzedawa? spr??one bloki firmie Greenmax do produkcji ramek do zdj??. Jest to tylko jeden z przyk?adów wykorzystania odpadów styropianu, unikaj?c ich spalania i sk?adowania.

     eps-bloki-200408

     W dzisiejszych czasach coraz wi?cej  producentów styropianu dzia?a w my?l polityki UE  i przetwarza swoje odpady.  Greenmax jest równie? zaanga?owany w pomoc wi?kszej liczbie producentów EPS w rozwi?zaniu problemu recyklingu styropianu. Greenmax nie tylko zapewnia maszyny, w postaci kompaktorów do styropianu, ale tak?e kupuje  odpady aby ponownie je u?y?.


     SKRZYNKA

     2020年最火的约会神器

       <form id="5rz3z"></form>
       <span id="5rz3z"><thead id="5rz3z"><pre id="5rz3z"></pre></thead></span>

       <address id="5rz3z"></address>
       <form id="5rz3z"></form>

        <var id="5rz3z"><menuitem id="5rz3z"><delect id="5rz3z"></delect></menuitem></var>